Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2017

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Mt 25,31-46

 

W dzisiejszym Słowie widzimy pewien obraz zaczerpnięty z palestyńskiej praktyki pasterskiej. W trakcie dnia owce i kozły pasły się razem. Przed snem pasterz rozdzielał kozły,  które zamykał w ciepłym pomieszczeniu, natomiast owce pozostawały na zewnątrz. Możemy tu zobaczyć chrześcijan, których ojczyzna nie jest na tej ziemi, którzy się nie zamykają, ale zostają przy Pasterzu.

To Słowo jest również jak „miecz obosieczny”. Ma moc rozciąć na pół, współczesny relatywizm nie może się ostać wobec niego. Ten ostateczny sąd, który ma nastąpić dla każdego z nas, będzie sądem z miłości. Jezus tak mocno utożsamia się z drugim człowiekiem, że to co czynimy innym odnosi się również do Niego. Tych najmniejszych z ewangelii możemy czytać również jako najdalszych, których Jezus pragnie mieć na powrót przy sobie. On chce byśmy ich odnaleźli, nie wyłączali ze stada. Okazuje się, że część ludzi (nie tylko chrześcijan) nawet nie będzie świadoma tego, że uczyniła coś dla Boga – „Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?”. Będzie to pewnie miłym zaskoczeniem, że dobry Bóg który widzi w ukryciu, przypomni nam wszystkie momenty z naszego życia, w których uczyniliśmy coś dobrego drugiemu (Jemu). Być może będą to z pozoru małe gesty, ale okażą się niewspółmiernie ważne, bo otworzą nam Dom Ojca.  Jeżeli bycie w Bogu, który jest miłością oznacza zbawienie, to bez miłowania na ziemi trudno mówić o sercu otwartym na zbawienie. Warto zobaczyć, że najmniejszym jestem również ja. Potrzebuję akceptacji, wyciągniętej ręki drugiego, mam swoje zranienia. Tym najmniejszym któremu powinienem okazać miłość jestem więc i ja sam. „Będziesz miłował bliźniego samego jak siebie samego”. Kochać siebie w zdrowy sposób to chcieć swojego zbawienia, jestem pierwszym na którego zbawieniu powinno mi zależeć, a to i tak zawsze doprowadzi mnie do drugiego człowieka. Miłość zawsze przekracza, więc z ja zawsze przejdę do ty/Ty.

Czy słowo tak skrajnie różnie rozumiane i zbyt łatwo używane, ma jeszcze dla mnie jakieś znaczenie? Czy chcę poznać powagę treści tego słowa? Czy jest we mnie wiara, żeby w najmniejszym zobaczyć Boga wołającego o moją obecność?

br. Jakub Haracz OFMCap