Niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2015

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

J 18,33b-37

Jezus dwukrotnie powtarza, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Dlatego też rządzi się ono innymi prawami niż te, które spotykamy na świecie. Pierwszym i najważniejszym prawem tego królestwa jest miłość Boga, siebie i bliźniego. Dokonuje się to w prawdzie, która jest fundamentem królestwa niebieskiego, a którą jest sam Chrystus (por. J 14,6). Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu (por. 1Kor 3,11). Chrystus wraz ze swoim przyjściem na świat zapoczątkował to królestwo na ziemi, w którym możemy uczestniczyć już teraz. Jednak pełni tej rzeczywistości będziemy kosztować dopiero w innym świecie. Wtedy też nie będzie już trudu, płaczu, cierpienia ani śmierci, bo Bóg otrze z naszych oczu każdą łzę (por. Ap 21, 4). Taki stan będzie trwał wiecznie (por. Łk 1, 33). Jednak czy wszyscy będziemy mogli wejść do królestwa Chrystusa? Jezus porównywał królestwo do chlebowego zakwasu. Mała jego ilość zakwasza całe ciasto. Tak też powinno być z tymi, którzy chcą wejść do Bożego królestwa. Należy usunąć stary kwas zła, przewrotności i kłamstwa, a przyjąć nowy, który przemieni nas od wewnątrz. Bowiem „odrobina kwasu całe ciasto zakwasza” (1Kor 5, 6). Innymi słowy trzeba uwierzyć w Chrystusa, który jest jedynym Królem i Zbawicielem świata, a On przez łaskę i prawdę przemieni nas w podobnych do Niego samego, abyśmy mogli wziąć w posiadanie królestwo, przygotowane nam od założenia świata (por. Mt 25, 34).

br. Adam Stramski OFMCap