II Niedziela Adwentu 2015

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

(Łk 3,1-6)

W Księdze proroka Izajasza czytamy, że słowo, które wychodzi z ust Bożych nie wraca do Niego bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciał, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (por. Iz 55,10n). Jeśli zatem wierzymy słowu Pisma, to wielkim błogosławieństwem jest podjęcie słowa skierowanego do nas przez Boga, by w swoim czasie również kosztować z jego owoców. Wydaje się, że doskonale wiedział o tym bohater dzisiejszej Ewangelii – Jan chrzciciel. Przyjął on skierowane do niego słowo i zaczął działać zgodnie z tym co usłyszał. Jakie owoce zrodziły jego czyny? Wśród wielu zauważamy choćby takie, że część z tych którzy go słuchali poszła za Jezusem (por. J 1,37), że sam Jezus przyszedł do niego przyjąć chrzest – można by powiedzieć, że przyszedł przyjąć od Jana posługę, którą zlecił mu Bóg – Ojciec (por. Mt 3,13-17) oraz, że dzięki postępowaniu zgodnie z usłyszanym słowem zasłużył Jan na miano największego spośród proroków (por. Mt 11,11-13).

Jeśli zatem takie owoce przynosi podjęcie słowa kierowanego do nas przez Boga, to czy nie warto codziennie nadstawiać ucha i słuchać do czego dziś wzywa mnie Pan?

br. Ryszard Dorda OFMCap

Konferencja franciszkańska Terytoria 2015

„Terytoria – w świątyni słońca”. Taki tytuł nosiła kolejna sesja franciszkańska organizowana przez Instytut Studiów Franciszkańskich i Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincji Krakowskiej, w której wzięliśmy udział. Odbyła się ona w auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkaskiej 4 w poniedziałek 30 listopada. Spotkanie było poświęcone misjom franciszkańskim na ziemiach Inków, a także szczególnemu wydarzeniu, jakim jest beatyfikacja dwóch misjonarzy – męczenników franciszkańskich: o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv i o. Michała Tomaszka OFMConv.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwsza dotyczyła ekspansji Imperium Inków, bogactwa ich wierzeń i kultury oraz inkulturacji chrześcijaństwa na tych ziemiach. W drugiej części prelegenci przedstawili zagadnienie przybycia franciszkanów do Ameryki Południowej, zakładania misji w Peru ze szczególnym zwróceniem uwagi na historię założenia misji krakowskiej prowincji. Trzecia sesja wprowadziła uczestników w obecną sytuację społeczno – polityczną w Peru, w której żyli o. Michał i o. Zbigniew. Ukazała także znaczenie ich beatyfikacji dla całego Kościoła, zwłaszcza w Polsce i Peru. Konferencja zakończyła się wspólnym posiłkiem zgodnie z niepisaną zasadą: „po uczcie dla ducha, uczta dla ciała”.

Paweł Dubiel OFMCap